FORTIS: Studio sui collegamenti marittimi transfrontalieri per trasporto passeggeri Italia-Slovenia

Nell’ambito del progetto FORTIS, il comune di Capodistra in collaborazione con l’Università degli studi Lubiana (Facoltà degli Studi Marittimi e dei Trasporti) ha realizzato lo studio di fattibilità intitolato “Collegamenti marittimi transfrontalieri per il trasporto passeggeri tra Slovenia ed Italia“.

Gli esperti hanno analizzato la fattibilità della creazione di un collegamento marittimo transfrontaliero tra la Slovenia e l’Italia, più precisamente tra Capodistria e Trieste, identificando diversi obiettivi:

 • analisi della rete esistente e dell’organizzazione del trasporto pubblico passeggeri in entrambe le aree territoriali;
 • verifica degli studi già realizzati sui collegamenti transfrontalieri tra l’Italia e la Slovenia con il trasporto pubblico di passeggeri;
 • analisi delle necessità degli abitanti locali riguardanti il collegamento transfrontaliero marittimo con Trieste;
 • scelta di una nave idonea per potenziare la linea Capodistria-Trieste, calcolo del punto di pareggio in caso di introduzione di un collegamento marittimo tra Capodistria e Trieste;

  Dallo studio è emersa inoltre la necessità di garantire una maggiore sostenibilità per tutte le tipologie di trasporto e un’ampia disponibilità di alternative sostenibili nel sistema di trasporto multimodale, nonché creare un reale incentivo per la transizione.

LO STUDIO DI FATTIBILITA’ IN ITALIANO

==========================================================================

Feasibility study of maritime passenger transport between Slovenia and Italy« in both, Italian and
Slovenian


Feasibility Study on Cross-border Maritime Connections for Passenger Transport between Slovenia and Italy
in both Italian and Slovenian.
Within the framework of the FORTIS project, the Municipality of Koper in co-operation with the University
of Ljubljana (Faculty of Maritime and Transport Studies) carried out a feasibility study entitled “Cross-
border Maritime Connections for Passenger Transport between Slovenia and Italy”.
Experts analysed the feasibility of establishing a cross-border maritime connection between Slovenia and
Italy, more precisely between Koper and Trieste, identifying several objectives:

 • Analysis of the existing network as well as the organisation of public passenger transport in both territorial
  areas;
 • Verification of the studies previously conducted on cross-border connections between Italy and Slovenia
  involving public passenger transport;
 • A needs analysis of local inhabitants regarding the cross-border maritime connection with Trieste;
 • The selection of a suitable ship to upgrade the Koper-Trieste line alongside the calculation of the break-
  even point in the event of the introduction of a maritime connection between Koper and Trieste.

The study also showed the need to ensure greater sustainability for all types of transport and a wide
availability of sustainable alternatives in the multimodal transport system, as well as to create a real
incentive for transition.

============================================================================

Študija izvedljivosti čezmejnih povezav pomorskega potniškega prometa med Italijo in Slovenijo

V okviru projekta FORTIS je Občina Koper v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani (Fakulteta za pomorstvo in
promet) izvedla študijo izvedljivosti z naslovom »Čezmejne povezave pomorskega potniškega prometa med
Italijo in Slovenijo«.
Strokovnjaki so preučili izvedljivost vzpostavitve čezmejne pomorske povezave med Slovenijo in Italijo,
natančneje med Koprom in Trstom, pri čemer so opredelili več ciljev:

 • analiza obstoječe mreže in organizacije javnega potniškega prometa na obeh območjih;
 • preverjanje obstoječih študij o čezmejnih povezavah javnega potniškega prometa med Slovenijo in
  Italijo;
 • analiza potreb lokalnega prebivalstva v zvezi s čezmejno pomorsko povezavo s Trstom;
 • izbira ustrezne ladje za nadgradnjo linije Koper-Trst, izračun prelomne točke v primeru vzpostavitve
  pomorske povezave med Koprom in Trstom.
  Študija je razkrila tudi potrebo po zagotovitvi večje trajnosti za vse vrste prometa in široke izbire
  trajnostnih alternativ v multimodalnem prometu ter dejanske spodbude za prehod v zeleno
  gospodarstvo.

STUDIJA IZVEDLJIVOSTI